ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านโดยผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน

0
897
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านโดยผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย
ผู้จัดทำ นางเยาวลักษณ์ อินใจ
จังหวัด เชียงใหม่

ระเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี
เรื่องเล่า…การส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านโดยผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน นิทานถือเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ทุกคนชอบมาก นิทานเป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่เด็ก สร้างความเพลิดเพลินและช่วยสนองความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะนิทานมีเนื้อหาต่อการปลูกฝังความดี ความละเอียดอ่อนข้างในจิตใจ สร้างความคิดริเริ่มและการเลียนแบบที่ดีให้กับเด็ก ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออกและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิธีการให้ความรู้ที่จะทำให้เด็กสนใจเรียนรู้ สามารถจดจำ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กจากตัวแบบในนิทานที่เด็กประทับใจ สร้างสมาธิ ผ่อนคลายอารมณ์ สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้เล่าและผู้ฟัง ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาการเล่านิทานให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เกิดการเรียนรู้ผ่านนิทาน โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในตอนเช้าเพื่อเป็นขั้นนำในการเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเทคนิคการเล่านิทานที่หลากหลายรูปแบบเช่น การเล่านิทานประกอบภาพ การเล่านิทานประการวาดภาพ การเล่านิทานโดยใช้ตนเองเป็นสื่อ การเล่าโดยใช้สื่อมัลติมิเดีย จากการเล่านิทานจากครูก็ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่านิทานบ้านเช่น การให้เด็กได้เป็นผู้เลือกนิทานที่อยากฟัง ให้เด็กแสดงท่าทางประกอบการเล่า ให้เด็กเป็นผู้เล่าโดยดิฉันจะคอยสังเกตเด็กให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นผู้เล่า ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเด็กสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดี นิทานสามารถแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เด็กสนุกสนานตอบสนองความต้องการของเด็ก เด็กรักการอ่านมากขึ้นสังเกตจากเข้ามุมหนังสือของเด็ก เด็กมีความมั่นใจในตนเองกล้าพูดกล้าแสดงออก เล่าโดย…นางเยาวลักษณ์ อินใจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้